Tõhusa kaugkütte märk

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on tunnustanud kõiki energiakontserni Utilitas kaugküttesüsteeme tõhusa kaugkütte märgiga.

Tõhusa Kaugkütte märk omistatakse kaugküttesüsteemile, milles, lähtudes Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatust, kasutatakse soojuse tootmiseks vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.

Märk tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ning taastuvenergia või koostootmise osa võrgu kaudu edastatavas soojuses. Ettevalmistamisel oleva uue Euroopa Liidu Taastuvenergia direktiivi kohaselt peavad kaugkütte võrguettevõtted hakkama tarbijaid teavitama soojuse tootmisel kasutatavatest kütustest ja süsteemi tõhususest. Direktiivi kohaselt peab olema tarbijatel õigus lahkuda ebatõhusatest süsteemidest. Märk on hea võimalus tarbijate teavitamiseks kaugküttesüsteemi tõhususest.

Märki Tõhus Kaugküte annab välja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing juurde moodustatud ekspertkomisjon kaugkütte võrguettevõtte taotluse alusel. Märgise kasutamise õigus kehtib väljaandmisest viis aastat. Märgise saanud kaugkütteettevõte peab märgise tingimustele vastavust tõendama vähemalt kord aastas.

Utilitase kaugküttesüsteemid on keskkonnasõbralikud

Keskkonnasäästliku energiatootmise huvides arendame tootmisprotsesse ja võtame kasutusele kaasaaegseid tehnoloogiad. Utilitase viimaste aastate investeeringute tulemusel toodetakse meie kõigi kaugküttepiirkondade klientidele edastatav soojus enamuses kohalikest taastuvkütustest või kasutades koostootmisprotsessi jääksoojust. 2019. aastal avasime kolmanda koostootmisjaama ning tootmisüksustesse oleme paigaldanud suitsugaasi pesurid, mis võimaldavad kogu kütuses sisalduva energia efektiivselt ära kasutada.