Taastuvenergia

Taastuvad energiaallikad (tuuleenergia, päikeseenergia, hüdroenergia, ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused) on fossiilkütuste alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mitmekesistada energiavarustust ning suurendada energiajulgeolekut.

Taastuvenergiat saab kasutada elektri- ja soojusenergia tootmiseks, mootorikütusteks ja võrguga ühendamata piirkondade energiateenusteks.  

Soojussektoris on viimastel aastatel toimunud pidev üleminek taastuvatele allikatele. Eestis moodustab taastuvenergia osakaal kaugküttes 52 protsenti.

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks taastuvenergia osakaalu tõstmise 40%ni aastaks 2030.

Sisu Moodul

Biomassist elektri- ja soojusenergia tootmine võimaldab kasutada kodumaist taastuvat ressurssi.

  • Eesti puiduhake ja puidujäätmed leiavad tõhusat kasutust elektri- ja soojatootmises.
  • Eesti metsatööstusettevõtted saavad koos meiega muuta raiemetsa kasutust säästlikumaks ja jäätmevabamaks.
  • Metsa hooldamise käigus tekkivatele raiejäätmetele on vaja leida mõistlik kasutus, neil on suur ja seni vähe kasutatud potentsiaal just energiaallikana.

Utilitase kaugküttepiirkondades on teostatud vajalikud investeeringud ning kõik meie võrgupiirkonnad on üle viidud kohalikele ja keskkonnasäästlikele taastuvkütustele.

Kaugkütte süsteemidele soojuse tarnimine võimaldab rajada kaasaegsete puhastusseadmetega elektrijaamu, mis kasutavad energiaallikana olmejäätmeid. 2013. aastast käivitunud Iru elektrijaama prügiplokis toodetav soojus müüakse Utilitase Tallinna ja Maardu klientidele Utilitas Tallinna kaugküttevõrgu kaudu.

Eesti Taastuvenergia Koja liikmena osales Utilitas  Eesti Taastuvenergia Koja ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja koostöös valminud kava “Taastuvenergia 100” väljatöötamisel. Kava kohaselt on Eestis võimalik 2030. aastaks üle minna 100-protsendiliselt taastuvale energiale elektri- ja soojusmajanduses.

Vaata lisaks: www.taastuvenergeetika.ee