Kaugkütteteenus

Utilitas varustab kaugküttesoojusega rohkem kui 4 842 hoonet üle Eesti, sealhulgas 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus,  Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval, Valgas.

Meie klientideks on korter- ja eramajad, koolid ja lasteaiad, büroohooned ja riigiasutused, spordihallid ja ujulad, kaubanduskeskused ja hotellid, haiglad ja sotsiaalasutused.

Hoone tarbib soojust soojussõlme vahendusel, mis on üldjuhul paigutatud hoone keldrisse. Vastavalt soojussõlmes häälestatud temperatuuridele ja režiimidele võtab see soojust vastu ning jaotab majasiseselt. Soojussõlmes määrab hoone omanik ruumide sisetemperatuuri ja muid vajalike parameetreid. Tarbitud soojuse hulka mõõdetakse hoonesse paigaldatud soojusarvestiga. 2016. aastal viis Utilitas lõpule mahuka projekti, mille käigus ühendati  kõik ettevõtte kliendid uue ja mugava soojuse kauglugemissüsteemiga.

Sisu Moodul

Kauglugemissüsteem aitab mõõta soojusenergia tarbimist senisest täpsemalt. 2017. aastal arendatakse kauglugemisandmete kättesaadavust kliendile. Pidevat andmesideühendust omav süsteem võimaldab kiiremini tuvastada rikkeid, kadusid ja lekkeid ning juhtida kogu soojusvõrgu tööd. Samuti kaob nüüd kliendil vajadus iga kuu arvesti näitu teatada. Tulevikus on klientidel võimalus täpsema soojustarbimise informatsiooni põhjal optimeerida hoonete soojuskasutust. Hästi reguleeritud soojussõlm aitab suurendada energiatõhusust ja vähendab küttearveid. Kui hoonete soojussõlmed on korras, siis on ka väiksemad võrgukaod ja kokkuvõttes madalam soojuse hind kõigile.

Kauglugemissüsteemi eelised:

  • Klient ei pea iga kuu arvesti näitu teatama
  • Vähendab käsitsitööd ja sellest tulenevaid inimlikke eksimusi andmete teatamisel ning  käitlemisel
  • Pidev reaalajas ülevaade aitab kiiremini tuvastada rikkeid, kadusid ja lekkeid ning juhtida täpsemalt kogu soojusvõrgu tööd.
  • Võimalus täpsema soojustarbimise info põhjal optimeerida hoonete soojuskasutust

Kauglugemismodem tarbib elektrienergiat ning näitude edastamiseks on vajalik hoida kauglugemisseadmed pidevalt vooluvõrgus. Lühemate katkestuste puhul hoiab aku seadme töös, kuid soojustarbimise andmed säilivad ka juhul, kui vool on pikemalt ära. Vastavalt seadme tehnilisele juhendile on soojusarvesti kauglugemismodemi elektrikulu kuni 1,5 eurot aastas.

Klientide küsimustele vastab ja annab täiendavat infot soojusmõõdujuht Anna Joannesjan telefonil 610 7155 või e-posti teel anna.joannesjan@utilitas.ee

Hoone soojuse tarbimine sõltub, millist siseruumide temperatuuri eelistatakse, kui hea on hoone soojapidavus, kui hästi on reguleeritud maja küttesüsteem ning väljas olevast ilmast.

Soojuse tarbimise joonis

MIDA KÜLMEM ILM,
seda rohkem kulub soojust ruumide kütmiseks
MIDA PAREM ON HOONE SOOJAPIDAVUS,
seda vähem soojust kaob läbi seinte, akende, katuse jne
MIDA KÕRGEM TEMPERATUUR ON SISERUUMIDES,
seda rohkem tarbitakse soojust

Hoone tarbitud soojuse kogust mõõdetakse soojussõlmes paigaldatud soojusarvestiga. Kuu jooksul tarbitud soojuse kogus korrutatakse soojuse hinnaga ning nii saadakse teada hoone soojusarve summa. Hoone arve jaotatakse:

  • soojuseks, mis kulus soojale tarbeveele
  • kütte maksumus saadakse ülejäänud soojuse koguse jagamisel hoone köetava pindala ruutmeetritega

Sõltuvalt maja energiaklassist (soojapidavusest), tarbimisharjumustest ning välisõhu temperatuurist võib 1m2 kütmiseks kulunud soojuse kogus varieeruda kahe- või isegi kolmekordselt. Keskmiselt kulub küttehooajal (okt-apr) 1 m2 kütmiseks 0,130 MWh soojust.

Soojale tarbeveele (või külma vee soojendamiseks) kulub aastas 35-40 protsenti kogu tarbitud soojusest. 1m3 külma vee soojendamiseks kulub küttehooajal 0,05815 MWh, küttehooaja välisel ajal 0,04652 MWh. Lähtuvalt korteris tarbitavast sooja vee kogusest saab arvutada sellele kuuluvat soojuse hulka.