Lepingu sõlmimine

Soojuslepingu sõlmimiseks palume võtta ühendust oma piirkonna kliendihalduriga, kes abistab vajalike dokumentide täitmisel ning annab selgitusi lepingu lahutamatute osade kohta. Lepingu sõlmime hoone omaniku või selleks volitatud esindajaga. Juhul, kui teenust soovib kasutada hoone rentnik, tuleb soojusmüügileping sõlmida hoone omanikul.

klienditeeninduse kontaktid
klienditugi: 610 7107
info@utilitas.ee

Sisu Moodul

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid

Avaldus soojuse ostu-müügilepingu sõlmimiseks

lae vorm alla

Palume täidetud avalduse koos lisadega saata oma piirkonna kliendihaldurile

Hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument

Hooneregistri tõend, haldus- või rendileping

Notariaalselt kinnitatud volitus

Kui maja haldaja või omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja

Isikut tõendav dokument

Lepinguga seotud dokumendid ja lahutamatud osad

Soojusmüügi tüüptingimused

lae dokument alla

Soojuse müügi tüüptingimused määravad kindlaks AS-i Utilitas Tallinn ja kliendi lepingu täitmise õigused ja kohustused.

Hinnakiri

lae dokument alla

Lisaks soojuse müügile pakub AS Utilitas Tallinn ka mitmeid lisateenuseid. Täielik teenuste loetelu on esitatud hinnakirjas.

Temperatuurigraafikud

lae dokument alla

Utilitas Tallinn kehtestab igaks aastaks võrguvee temperatuurigraafikuid, mis näitavad võrguvee temperatuuri soojusallikast väljumisel.

Piiritlusakt

Vastavalt olemasolevatele andmetele ja kliendi edastatud informatsioonile vormistab piiritlusakti Utilitas Tallinn. Piiritlusakt määrab kindlaks soojustorustiku kuuluvuse ning nende seisukorra ja teenindamise eest vastutamise piiri kliendi ja Utilitas Tallinna vahel. Piiritlusakt sõlmitakse paralleelselt soojusmüügilepinguga.

Soojussõlme pass

lae vorm alla

Klient peab tagama soojussõlme passi olemasolu ning selle andmete vastavust tegelikule olukorrale. Soojussõlme pass koostatakse hoone soojusvõrku ühendamiseks vajaliku kütte-, ventilatsiooni- ja soojaveeprojekti alusel. Veenduge, et projekt oleks tehtud litsentseeritud projekteerija poolt. Uus pass tuleb vormistada juhul, kui tegemist on uue hoonega, olemasoleva soojussõlme tehnilised andmed muutuvad või soojussõlme pass puudub. Soojussõlme passi koostamiseks on Utilitas Tallinna poolt ette antud soojussõlme passi vorm, millele tuleb lisada juurde soojussõlme skeem ning sisseviigu plaan ja profiil.
Soojussõlme passi peab kooskõlastama Utilitas tallinn tehnilise teeninduse osakonna juhatajaga:

Joel Veisserik
610 7151
joel.veisserik@utilitas.ee
Punane 36, kab. 102

Lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid

Avaldus soojuse ostu-müügilepingu sõlmimiseks

lae vorm alla

 Palume täidetud avalduse koos lisadega saata oma piirkonna kliendihaldurile.
Hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument Hooneregistri tõend, haldus- või rendileping
Notariaalselt kinnitatud volitus Kui maja haldaja või omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja
Isikut tõendav dokument

Lepinguga seotud dokumendid ja lahutamatud osad

Soojusmüügi tüüptingimused

Lae dokument alla

Soojuse müügi tüüptingimused määravad kindlaks AS Utilitas Eesti ja kliendi lepingu täitmise õigused ja kohustused.
Piiritlusakt Vastavalt olemasolevatele andmetele ja kliendi edastatud informatsioonile vormistab piiritlusakti AS Utilitas Eesti. Piiritlusakt määrab kindlaks soojustorustiku kuuluvuse ning nende seisukorra ja teenindamise eest vastutamise piiri kliendi ja Utilitas Eesti vahel. Piiritlusakt sõlmitakse paralleelselt soojusmüügilepinguga.
 Temperatuurigraafikud

Lae dokument alla

Utilitas Eesti kehtestab igaks aastaks võrguvee temperatuurigraafikuid, mis näitavad võrguvee temperatuuri soojusallikast väljumisel.

…hea teada

Kõik soojusettevõtjad, sealhulgas Utilitas, juhinduvad oma tegevuses kaugkütteseadusest, mille järgi soojusettevõtja transpordib soojuse võrgu kaudu liitumispunktini, milleks on võrgu ja tarbijapaigaldise ühenduskoht. Tarbijapaigaldisena mõistetakse hoonesiseseks soojusvarustuseks mõeldud soojustorustike ja seadmete talituslikku kogumit. Üldjuhul on liitumispunkt kinnistu piir või hoone välissein, kindlasti aga enne hoone soojussõlme.

Hoone soojussõlmes mõõdetakse soojusarvestiga hoones tarbitud soojuskoguseid. Soojusarvestid kuuluvad soojusettevõttele ja ettevõte tegeleb nende paigaldamise, jooksva taatlemise ja hooldusega. Soojussõlm ja hoone sisene soojussüsteem on hoone omanike ühisomand. Hoone omanike vastutusse kuulub selle ekspluatatsioon,  soojusseadmete reguleerimine ja soojuskulu jaotamine korterite/ruumide vahel.