Liitu kaugküttega

Igal uuel ehitisel või muud kütteviisi kasutataval hoonel on võimalik liituda meie kaugküttevõrguga, et tagada hoonele muretu ja kvaliteetne soojusteenus. Liitumine on võimalik tingimusel, et hoone asub soojusvõrgu lähiümbruses.

Igal aastal liitub meie kaugküttevõrguga uusi elamuid, kaubandus- ja büroohooneid. 2020. aastal liitus Utilitase kaugküttevõrkudega üle Eesti 84 uut hoonet soojusvõimsusega 33 MW.

Uute klientide hulgas on kaubanduskeskused ja toidupoodide ketid, nii era- kui ka riigisektori büroohooned, seal hulgas uus nelja ministeeriumi liginull-energia maja. Üle poole uutest kaugkütte klientidest on korruselamud.

Tänapäevased mugavad tehnilised lahendused ning kaugkütte valdkonna pidev stabiilne areng toob meile tagasi ka neid kliente, kes omal ajal olid otsustanud üle minna lokaalküttele.

Tutvuge liitumiseks vajalike dokumentide ja vormidega ning pöörduge oma soovidega meie kogenud spetsialistide poole, kes aitavad välja selgitada liitumise võimalused ning viia läbi edukas ühinemine kaugküttevõrguga:

Sisu Moodul

LIITUMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA VORMID

Uute hoonete liitumine kaugküttevõrguga nõuab ülelinnalise soojusvõrgu parameetrite ülevaatamist ning uutele tingimustele ümberhäälestamist, et tulevikus saaks iga klient aastaringselt vajalikus koguses kvaliteetset soojust. Seoses sellega palume teil liitumisprotsessi käigus esitada võimalikult täpselt hoone parameetrid ja soojusvajadused ning tähelepanelikult järgida meie projekteerimistingimusi.

Küsimuste korral võtke palun ühendust meie müügiosakonnaga.

TEHNILISTE TINGIMUSTE AVALDUS
lae vorm alla

Liitumise võimaluste väljaselgitamiseks palume täita avaldus ning lisada sellele koopia kinnistu plaanist, kus on näidatud planeeritava või olemasoleva hoone asukoht koos soojussõlme paiknemisega. Vastus saadetakse teile 30 päeva jooksul.
NB! Palume avalduses märkida valitav teenus, mis otstarbel tehnilisi tingimusi taotletakse:
Liitumistingimused – kui soovite uurida kaugküttevõrguga liitumisvõimalust. Liitumistingimustes analüüsitakse liitumise võimalikkust, tuuakse välja lubatavad soojuskoormused, võimalikud ühenduspunktid, soojuskandja parameetrid ning muud liitumiseks vajalikud tingimused.
Liitumise tehnilised tingimused – kui otsustasite meiega liituda ning alustate projekteerimist. Liitumise tehnilised tingimused on aluseks nii tänavaaluse soojustorustiku kui ka hoonesisese küttesüsteemi projekteerimisele. Liitumise tehnilistes tingimustes tuuakse välja täpsustatud ühenduspunkt koos ühendusskeemiga, täpsustatud
soojuskoormused, soojustorustiku ja soojussõlme projekteerimise nõuded.

Avalduse koos lisadega palume saata:
klienditugi@utilitas.ee

Müügiinsenerid:
Veera Ipolitova
5306 7611
Kerli Kaelep
5330 6897

PROJEKTEERIMISE ÜLDISED TEHNILISED TINGIMUSED
lae dokument alla

Lisaks liitumise tehnilistele tingimustele tuleb soojustorustiku projekteerimisel arvestada AS-i Utilitas Tallinn kinnitatud soojustorustiku projekteerimise üldiste tehniliste tingimustega.

Projekte kooskõlastab võrgukäidu osakonnajuhataja asetäitja kolmapäeviti 8-12:
Andrei Mjagkov
504 5724
andrei.mjagkov@utilitas.ee

SOOJUSSÕLME PROJEKTEERIMISE ÜLDISED TEHNILISED TINGIMUSED
lae dokument alla

Soojussõlme projekteerimisel tuleb arvestada AS-i Utilitas Tallinn kinnitatud soojussõlme projekteerimise üldiste tehniliste tingimustega.

Projekte kooskõlastab tehnilise teeninduse juht:
Joel Veisserik
506 0156
joel.veisserik@utilitas.ee

SOOJUSSÕLME PASS

Hoone soojusvõrgu ja kaugküttega ühendamiseks peab klient vormistama soojussõlme passi, milles on soojussõlme dimensioneerimisleht, skeem ja asendiplaan.

Soojussõlme passi kooskõlastab tehnilise teeninduse juht:
Joel Veisserik
506 0156
joel.veisserik@utilitas.ee

AVALDUS LIITUMISLEPINGU SÕLMIMISEKS
lae vorm alla

Soojusvõrguga liitumiseks tuleb sõlmida hoone omanikul liitumisleping, mis on tehnilise projekti koostamise, soojustorustiku ja soojussõlme ehitamise ning soojuse ostu- müügilepingu sõlmimise aluseks. Avaldusele palume lisada kinnistuomaniku B-kaardi koopia ja hooneregistri tõend või kinnistusraamatu väljavõte.

Liitumislepingu sõlmimiseks palume pöörduda müügijuhtide poole:
Natalja Fomenko
525 4042
natalja.fomenko@utilitas.ee
Juliana Novaševskaja
5198 3575
juliana.novasevskaja@utilitas.ee

SOOJUSTORUSTIKE EHITUSTÖÖDE LÄBIVIIMISE ÜLDTINGIMUSED
tutvu dokumendiga

Uue liituja soojustorustiku ehitusel tuleb arvestada soojustorustike ehitustööde läbiviimise üldtingimustega, mis on liitumislepingu lahutamatu osa.

Küsimuste korral palume pöörduda võrgukäidu osakonnajuhataja asetäitja poole:
Andrei Mjagkov
504 5724
andrei.mjagkov@utilitas.ee

AVALDUS SOOJUSARVESTI PAIGALDAMISEKS
lae vorm alla

Soojusarvestid paigaldab klientidele AS Utilitas Tallinn. Selleks tuleb esitada avaldus ning soojusarvesti paigaldame ühe nädala jooksul.

Avaldus arvesti paigaldamiseks esitada soojusmõõdujuhile:
Anna Joannesjan
553 6443
anna.joannesjan@utilitas.ee

AVALDUS SOOJUSE OSTU-MÜÜGILEPINGU SÕLMIMISEKS
lae vorm alla

Selleks, et uus liituja saaks hakata soojust tarbima, tuleb AS-iga Utilitas Tallinn sõlmida soojusmüügileping.

Soojusmüügilepingu sõlmimise avaldus palume esitada müügijuhtidele:
Natalja Fomenko
525 4042
natalja.fomenko@utilitas.ee
Juliana Novaševskaja
5198 3575
juliana.novasevskaja@utilitas.ee

 

Hoone kaugküttevõrguga liitumisvõimaluste väljaselgitamiseks, palume esitada meile liitumistaotlus eeltäidetud vormil, mille saate alla laadida siit. Taotlus palume esitada vastava linna esindusele, mille kontaktid leiate siit.

Nõuetekohaselt esitatud liitumistaotluse esitamisel koostame liitumispakkumise, mille väljastame 30 päeva jooksul. Pakkumise koostamiseks võime küsida lisaandmeid kõikide oluliste asjaolude väljaselgitamiseks.

NB! Liitumispakkumise esitame ainult liituva hoone kinnistu omanikule või tema volitatud esindajale. Liitumistaotluse esitajal tuleb tõendada oma isik ja kinnistu omandi- või esindusõigus.

Juhul kui liitujale on meie pakkumine sobiv, sõlmime liitumislepingu, millega määratakse Utilitase ja liituja õigused ning kohustused liitumistoimingute tegemisel. Peale liitumistasu maksmist ja liitumiseks vajalike soojustorustike ehitust ning soojussõlme paigaldust sõlmime uue kliendiga soojusmüügilepingu ja soojuse tarbimine võib alata. Kuna soojustorustiku projekteerimine ja ehitamine võib võtta suhteliselt palju aega, siis palume pöörduda meie poole liitumistaotlusega võimalikult varakult.