Metoodikad ja seadusandlus

Sisu Moodul

Soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodika Metoodika on aluseks soojusvarustuse kulude arvestuse, jaotamise ja tarbitud soojusenergia eest arveldamise korra kehtestamisel.
Soojusenergia kulude arvestamise kord Tallinna linna omandis oleva elamu soojusenergia teenustasu jaotus eluruumide vahel.
Eluruumide esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine Kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis ei tohi siseõhu temperatuur inimeste pikemaajalisel ruumis viibimisel olla alla 18 kraadi.
Üksikute radiaatorite lahtiühendamine Radiaatorite väljalülitamine korteris on käsitletav ehitise tehnosüsteemide muutmisena, mis on ehitusseaduse mõistes ehitustegevus, milleks on vaja ehitusprojekti ja ehitusluba.
Küttekulude jaotamine korruselamus korterite hoone ühtsest küttesüsteemist lahtiühendamise korral Korterite küttesüsteemist lahtiühendamisega seonduvad probleemid ning selle tehnilised ja juriidilised aspektid.
Tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise ja selle menetlemise kord ning taotlusvorm Kinnisasja omanik saab nõuda tasu tehnovõrgu või -rajatise talumise eest (taotluse vorm Wordi formaadis).
Kaugkütteseadus Seadus reguleerib soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvaid tegevusi kaugküttevõrgus ning võrguga liitumist.
Tallinna linnavolikogu määrus Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus.
Mõõteseadus Seadusega sätestatakse: rahvusvahelisele mõõtühikute süsteemile (SI) vastavate mõõtühikute kasutamist ja väärtuste edastamist; mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise aluseid; legaalmetroloogilist kontrolli ja mõõtevahendite vastavushindamist; metroloogiline infrastruktuuri; mõõtmistegevuse riikliku järelevalve korraldust.
Soojusarvesti taatlemine Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad.
Omavoliliselt tarbitud soojuse koguse ja selle maksumuse määramise kord Soojusettevõtjal on õigus katkestada soojusvarustus soojuse ebaseadusliku kasutamise tuvastamise hetkest viivitamata ja teostada arvestus vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele.