Utilitas töötas 2021. aastal välja süsinikneutraalsuse strateegia “Vähesest nulli”

Meie eesmärk on hiljemalt aastaks 2030 vähendada energiatootmisega kaasnevaid kasvuhoonegaaside heitmeid nullini ning kohaneda kliimamuutuste mõjudega. Selleks asendame fossiilsete imporditavate kütuste kasutamise kohalike taastuvenergiaallikatega. See toob kaasa ettevõtte tegevuse pikaajalise jätkusuutlikkuse, tõstab energiajulgeolekut ning tagab energia taskukohasuse.

Rohkem kui kolmandik Eesti kaugkütteklientidest on ühendatud Utilitase kaugküttevõrkudega. Lisaks toodab Utilitas taastuvelektrit ja pakub kaugjahutust.

Rohepöördesse oleme investeerinud ligi pool miljardit eurot

Tänu investeeringutele ja uutele taastuvatele energiaallikatele, vähendasime süsinikujalajälge 2021. aastaks 70%.
Utilitase CO2 heitkogused on juba praegu väga madalal tasemel (<75 g CO2/kWh).

 

Utilitase süsinikneutraalsuse teekond


Hiljemalt 2030. aastal edastame süsinikneutraalset soojus- ja jahutusenergiat


Toodame ainult taastuvat energiat


Kohaneme kliimamuutustega ning suurendame energia tootmise ja torustiku vastupidavust

Kuidas Utilitas süsinikneutraalsuse saavutab?

Süsinikneutraalsuse saavutamiseks tuleb meil veel investeerida üle 500 miljoni euro, millest suurem osa läheb energiatõhususe suurendamisele ja uute taastuvate energiaallikate laiemaks kasutuselevõtuks.

Utilitase meetmed süsinikneutraalsuse saavutamiseks

 • Biokütusel ja olmejäätmetel töötavad koostootmisjaamad
 • Päikese- ja tuulepargid
 • Kaugjahutusjaamad
 • Heitsoojuse ärakasutamine
 • Energia salvestamine
 • Vananenud torustike rekonstrueerimine
 • Energianõudluse ja pakkumise nutikas juhtimine
 • Taastuvenergia lisanduvad võimalused
 • Võrkude rekonstrueerimine
 • Biogaasi kasutamine
 • Süsinikuheitmete hüvitamine

Usume sektoritevahelise sidumise edendamine ning uute tehnoloogiate ja innovatsiooni ära kasutamisse nutikaks nõudluse ja pakkumise juhtimiseks. Kui sellest kõigest ei piisa, siis hüvitame enda poolt tekitatud heitmed teistes valdkondades süsinikuheite vähendamisega.

Utilitase süsinikneutraalsuse kava täitmise edukust mõõdetakse ja raporteeritakse iga-aastaselt. Soojus- ja jahutusvõrkude süsinikuintensiivsus on peamine mõõdik süsinikneutraalsuse saavutamiseks. Lõppkliendile edastatud energia tootmisel tekkiv süsinikuheide peab olema hiljemalt 2030. aastaks 0g CO₂/kWh.

Teise mõõdikuna jälgime taastuvenergia tootmise osakaalu kasvu. Hiljemalt aastaks 2030 on taastuvenergia osakaal Utilitase enda energiatootmises 100%.

Utilitas jälgib igal aastal taastuvelektri tootmise positiivset kliimamõju

Positiivset kliimamõju arvestame eeldusel, et Utilitases toodetud roheline elekter asendab elektri, mis taastuvenergia puudumisel toodetakse muidu fossiilsetest kütustes. Fossiilsetest kütustest toodetud elektri süsiniku eriheitega võrreldes hoiti aastal 2022 taastuva elektri tootmisega kokku umbes 192 tuhat tonni CO₂ ekv. See ületab soojuse tootmisega kaasnevaid CO₂ heitmeid. Seega oleme juba praegu kliimapositiivsed.

SUURI TEGUSID TEHAKSE KOOS

Ambitsioonika plaani täitmisel on suur roll ka meie klientidel, kohalikel omavalitsustel, riigiasutustel ja teistel partneritel.

Liitu kaugküttega