Taastuvkütuste kasutamine

Kõik Utilitase kaugküttevõrgu piirkonnad on üle viidud taastuvkütustele ning fossiilkütuseid kasutatakse vaid tippkoormuste katmiseksSoojuse ja elektri tootmisel kasutame kütusena peamiselt kohalikku ja keskkonnasõbralikku metsatööstuse raiejäädet – puiduhaket.

puiduhake

Taastuvkütustest toodetud soojus on ligi viiendiku odavam maagaasil toodetud soojusest. Külmade ilmade korral, mil klientide tarbimisvajadus jõuab tippu, kasutatakse soojuse tootmiseks lisaks hakkepuidule ka maagaasi ja põlevkiviõli.

Kodumaine taastuv ressurss

Biomassist elektri- ja soojusenergia tootmine võimaldab kasutada kodumaist taastuvat ressurssi.

 • Eesti puiduhake ja puidujäätmed leiavad tõhusat kasutust elektri- ja soojatootmises.
 • Eesti metsatööstusettevõtted saavad koos meiega muuta raiemetsa kasutust säästlikumaks ja jäätmevabamaks.
 • Metsa hooldamise käigus tekkivatele raiejäätmetele on vaja leida mõistlik kasutus, neil on suur ja seni vähe kasutatud potentsiaal just energiaallikana.

  Sisu Moodul

  Utilitas panustab teenuste kvaliteedi tõstmisse, mis aitab hoida keskkonda ning tõhustab nii tootmist kui ka jaotussüsteemi. Viimaste aastate investeeringute tulemusel toodetakse Utilitase kõigi kaugküttepiirkondade klientidele edastatav soojus enamuses kohalikest taastuvkütustest või kasutades koostootmisprotsessi jääksoojust. 2019. aastal avasime kolmanda koostootmisjaama ning tootmisüksustesse oleme paigaldanud suitsugaasi pesurid, mis võimaldavad kogu kütuses sisalduva energia efektiivselt ära kasutada.

  Soojuse ja elektri koostootmine ning taastuvkütuste kasutamine kaugküttes võimaldab oluliselt vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ning pidurdada kliima soojenemist. 2020. aastal hoidis Utilitas ära üle 740 000 tonni CO2-heite paiskumist atmosfääri. Lisaks positiivsele keskkonnamõjule kindlustab kohaliku taastuvkütuse kasutamine stabiilse soojuse hinna.

   

   

Lisaks puiduhakkel töötavatele jaamadele varustab Tallinna kaugküttevõrku Iru jäätmeenergiaplokk, mis toodab soojust ja elektrit olmeprügist. Kokku toodetakse kahes biomassil töötavas jaamas ja Iru elektrijaama prügiplokis koostootmisrežiimis ligi 60% Tallinna kaugküttevõrku müüdavast soojusest. Nii kasutatakse võimalikult efektiivselt ja energiatõhusalt ära väheväärtuslikku ja taastuvat kütust.