Tallinna Kütte klientide rahulolu on tõusnud

Eelmise aasta lõpus korraldas Tallinna Küte viienda kliendirahulolu uuringu, millele vastas 582 klienti ehk 18,1 protsenti kogu kliendibaasist. Uuringu olulisemaid tulemusi oli klientide rahulolu tõus kõigi soojusteenuse kvaliteedi näitajate osas võrreldes eelmise uuringuga. Ka ettevõttele antud üldise hinnangu tõus kõigi kliendigruppide lõikes on tunnustus ettevõtte tööle.

Uuringu viis läbi Norstat Eesti ja selles osalenutest oli 72 protsenti elamumajanduse kliente, 10 protsenti kommertskliente ning 18 protsenti infrastruktuuri kliente. Seega vastas vastanute struktuur kliendibaasi struktuurile.

Soojusteenuse tegeliku kvaliteedi näitajate puhul paluti 6-pallisel skaalal hinnanguid Tallinna Kütte teeninduskorralduse, soojusteenuse kui toote, töötajate, informatsiooni, soojusenergia hinna, füüsilise keskkonna ja ettevõtte imago kohta. Kõigi kliendigruppide lõikes sai 6-pallisel skaalal kõige kõrgema keskmise hinde soojusteenus kui toode (5), sellele järgnes hinnang töötajatele (4,96) ja teeninduskorraldusele (4,82).

Kõige kõrgemalt hindasid soojusteenuse tegelikku kvaliteeti infrastruktuuri kliendid – summaarne keskmine hinne oli 4,76 palli, kusjuures kõigi klientide summaarne keskmine hinne oli 4,55 palli. Infrastruktuuri klientide hinnangud olid teiste kliendigruppidega võrreldes kõrgeimad kõigi teenuse kvaliteedi komponentide osas. Elamumajanduse kliendid ja kommertskliendid hindasid teenuste taset võrdselt 4,50 palli vääriliseks ning mõlemad andsid kõrgeima hinde soojusteenusele kui tootele.

Hinnangud ettevõttele tervikuna ja edasine koostöösoov

Klientide hinnangud soojusteenuse kvaliteedi komponentidele on tugevalt seotud nende konkreetsete kogemustega mingis kitsas situatsioonis. Selleks aga, et hinnata klientide üldist suhtumist ja hinnangut Tallinna Küttesse paluti kliendiuuringus anda ka hinnang ettevõttele tervikuna. Täpsema hinnangu saamiseks kasutati siin 10-pallist skaalat.

Kõigi klientide keskmiseks hinnanguks kujunes 7,42 palli. Rahulolu tõusu näitab see, et 2011. aasta uuringus oli see 6,7 palli. Madalaima hinnanguga olid kommertskliendid (keskmine 7,24 palli; 2011.aastal 6,8 palli) ja kõige kõrgema hinnanguga infrastruktuurikliendid (keskmine 7,89 palli; 2011. aastal 7,3 palli). Elamumajanduse klientide keskmine hinnang oli 7,33 palli (2011.aastal 7,0 palli). Kõigi kliendigruppide hinnangute mediaan oli 8,0 palli, mis on väga hea tulemus ja tunnustus ettevõtte tööle, kuna 2011. aasta uuringus oli mediaan 6,0 palli tasemel.

Saamaks teada klientide meelestatust koostöö suhtes Tallinna Küttega paluti neil vastata küsimusele: „Lähtudes oma kogemusest ja kui saaksite täna valida, kas hakkaksite Tallinna Kütte kliendiks?” Vastustest selgus, et 91,6 protsenti vastanutest hakkaks ka täna Tallinna Kütte kliendiks, kui niisuguse valiku tegemise vajadus peaks tekkima.

Kliendigruppide lõikes on kõige positiivsemalt meelestatud infrastruktuuri kliendid – pigem jah, ilmselt jah või kindlasti jah vastas neist kokku 97,2 protsenti (2011. aastal 88,4%) vastanud klientidest. Kommertsklientidest oli pigem positiivselt meelestatud 91,5 protsenti vastanutest (2011. aastal 83,8%) ja elamumajanduse klientidest 90,2 protsenti (2011. aastal 77,0%) vastanutest.

Loe uuringust täpsemalt siit.