Utilitase rohelise energia toodang kasvas 2018. aastal ligi 10 protsenti 

Möödunud aastal tootis Utilitas 1 730 000 MWh soojus- ja 305 000 MWh elektrienergiat, mida oli võrreldes eelnenud aastaga vastavalt 3% ja 25% rohkem. Sellest rohelise energia maht moodustas 1 190 000 MWh, mida on ligi 10% enam kui 2017. aastal. Utilitase kontserni ettevõtted investeerisid 2018. aastal kokku 45 miljonit eurot.

Eesti juubeliaastal liitus energiakontserni Utilitas võrkudega rekordiline arv uusi hooneid: 103 hoonet üle Eesti koguvõimsusega 45 MW. Aasta lõpu seisuga varustas Utilitas kaugküttesoojusega 4 842 hoonet, sealhulgas 170 000 kodumajapidamist kaheksas linnas üle Eesti.

Kõik Utilitase kaugküttepiirkonnad kasutavad baaskütusena metsa- ja puidutööstuse jääkidest toodetud puiduhaket ja üle poole Tallinna kaugküttevõrgu vajadustest kaetakse koostootmisjaamades toodetud soojusega. Koostootmine ning taastuvkütuste kasutamine kaugküttes aitab vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ning pidurdada kliima soojenemist. 2018. aastal tootis Utilitas taastuvkütustest 1 190 000 MWh ning koostootmisjaamades 1 070 000 MWh energiat. Taastuvkütuste ja koostootmise kasutamisega piiras Utilitas möödunud aastal CO2-heidet 550 000 tonni ulatuses võrreldes sama koguse energia tootmisega gaasist ja põlevkivist. „Energiakasutuse CO2 jalajälje piiramisel on kaugküttel märkimisväärne roll – hoone, mis tarbib taastuvatest energiaallikatest toodetud soojust, edendab kliimasõbralikku energiatootmist ning aitab vähendada CO2-heite paiskumist atmosfääri,“ selgitas Utilitase kontserni juht Priit Koit. „Selline kodu või ärihoone küttelahendus on efektiivne ja keskkonnanõuetele vastav ka aastakümnete pärast,“ lisas ta.

Kontserni ettevõtted investeerisid 2018. aastal kokku 45 miljonit eurot. Investeeringute põhirõhk oli Tallinnas Mustamäe tootmiskompleksi rekonstrueerimisel. Samuti renoveeriti ja ehitati üle Eesti ligi 15 kilomeetrit soojustorustikku, millesse investeeriti 13 miljonit eurot. Kõige mahukamateks töödeks olid Valga, Rapla ja Tallinna Gonsiori tänava kaugküttevõrgu peamagistraaltorustiku väljavahetamine eelisoleeritud torude vastu ning Maardu linna soojusvõrgu kaasajastamine. 2018. aastal rajas Utilitas Tallinnasse Väo energiakompleksi oma esimese päikeseenergiapargi koguvõimsusega 950 kW.

Utilitas on Eesti juhtiv energiakontsern, mille põhitegevuseks on soojuse ja elektri tootmine ning kaugkütteteenuse osutamine. Utilitase eesmärgiks on keskkonnasäästlik ja efektiivne soojuse- ja elektri tootmine ning säästliku energiatarbimise edendamine, kõiki Utilitase kaugküttesüsteeme on tunnustatud märgisega „Tõhus kaugküte“. Utilitas on esindatud kaheksas linnas üle Eesti: Tallinnas, Maardus, Keilas, Raplas, Haapsalus, Kärdlas, Jõgeval ja Valgas, energiakontsernis töötab 258 inimest.

Utilitase koostootmisjaamad Tallinnas Väos