Uudised
01.06.2022

Adven ja Utilitas sõlmisid eelkokkuleppe kaugkütte võrgupiirkondade ühendamiseks Tallinnas

Tallinnas kaugkütet pakkuvad ettevõtted Utilitas ja Adven sõlmisid eelkokkuleppe Adveni Tallinnas asuvate võrgupiirkondade liitmiseks Utilitase võrgupiirkonnaga. Tehingu jõustumisel hakkab tänaseid Adveni kliente varustama Utilitas ja hinnad ühtlustuvad praeguste Adveni ja Utilitase kaugkütteklientide jaoks Tallinnas. Tehingu peab kooskõlastama konkurentsiamet.

Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk on tagada jätkusuutlik lahendus olukorras, kus rekordiliselt kõrge maagaasi hind on tekitanud eri võrgupiirkondade kaugküttehindades suure erinevuse. Praegu haldavad Utilitas ja Adven Tallinnas kokku nelja kaugküttepiirkonda, mis teenindavad enamikku pealinna kaugkütteklientidest. Utilitase kaugkütte soojuse tootmises on kasutusel peamiselt biomass ja heitsoojus ning tippude katmiseks maagaas. Adveni hallatavad katlamajad põhinevad täna ainult maagaasil.

„Adven Grupil on tasakaalustatud lähenemine, kus otsime parimat kombinatsiooni varustuskindluse, mõistliku hinna ja taastuvate energiaallikate kasutamise vahel. Mitmetes piirkondades üle Eesti oleme rajanud uued, taastuvenergial töötavad katlamajad, samuti on neid planeerimisel ja ehitamisel. Tiheasustusega Tallinnas ei ole lihtsaid ja kiireid lokaalseid lahendusi, mis oleks elanikele mugavad, kuid mõistetavalt ootab klient kohest leevendust kasvanud maagaasihindadele. Kõiki asjaolusid kaaludes tundus ühtse võrgupiirkonna moodustamine praegustes oludes kõige kiirem lahendus,“ selgitas Adven Grupi Baltikumi äri juht Juhan Aguraiuja ja lisas, et Adveni tänastele Tallinna klientidele tähendab piirkondade ühendamine soojuse hinna langust.

„Täna kasutab Utilitase kaugkütteklient Tallinnas üle kahe kolmandiku taastuvast ja kohalikust kütusest toodetud energiat. Kuni 2009. aastani toodeti kogu energia vaid imporditavast maagaasist. Aastate jooksul oleme teinud suuremahulisi investeeringuid, et rajada taastuvallikatel töötavaid tootmisvõimsusi ja seeläbi tagada klientidele hinnastabiilsus. Utilitase kaugküttevõrk katab hetkel suuremat osa Tallinnast. Adveni väiksemate kaugküttevõrkude ja lokaalsete maagaasil põhinevate lahenduste liitmine Utilitase kaugküttevõrguga võimaldab valdavas osas Tallinnas edaspidi rakendada ühtset lähenemist,“ selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt. Ettevõtted esitasid eelkokkuleppe sisu konkurentsiametile ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks. Konkurentsiameti heakskiidu korral sõlmivad ettevõtted lepingu võrkude ühendamiseks, mis soovitakse ellu viia 2022. aasta sügisel.

Ühtse, suuremat osa Tallinna hõlmava kaugküttepiirkonna eeliseks on eri tüüpi kütteallikate kombineerimine, mis võimaldab paindlikkust ja vähem kõikuvaid hindu, samuti tekib mastaabiefektist tekkiv sääst pikaajaliste investeeringute planeerimisel. Tallinna kaugküttevõrkude ühendamist toetab ka Tallinna ühtse kaugküttevõrgu arengukava, mille eesmärk on tagada varustuskindlus ja keskkonnasõbralik lahendus kõigile klientidele. Milliseks kaugkütte hind pärast võrkude liitmist kujuneb, on täna veel vara öelda, sest see sõltub eelkõige kütuste hindade muutusest. Kaugkütteteenuse hinna kooskõlastab konkurentsiamet, kes kontrollib kulude põhjendatust ja teenusepakkujale lubatud tulukust.

Võimalike muudatuste osas tänased Adveni kliendid midagi tegema ei pea. Teenuse pakkumine jätkub katkematult ka soojusettevõtja vahetumisel.

Kui võrgupiirkonnad liidetakse ja tekib ühtne võrgupiirkond, hõlmab see tänaseid Adveni võrke Nõmmel, Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Pirital ning Utilitase kaugkütte võrgupiirkonda Tallinnas.

Adven on enam kui 40-aastase kogemusega juhtiv energia- ja veeteenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides. Ettevõte opereerib enam kui 350 energiakeskust, mille tootmise kogumaht on 5 TWh. Eestis pakub Adven kaugkütet 19 võrgupiirkonnas ning tööstustele auru-, kütte- ja jahutusteenust Energy as a Service terviklahendusena kokku enam kui 100 energiakeskuses.

Utilitas on suurim kaugkütteettevõte ja taastuvenergia tootja Eestis. Ettevõte varustab soojusega 375 000 elaniku kodumajapidamist kaheksas Eesti linnas ning osutab kaugjahutuse teenust. 2021. aastal tootis Utilitas 1,7 TWh soojust ja 330 GWh elektrit. Üle 2/3 energiast oli toodetud taastuvatest allikatest. Utilitas liigub süsinikneutraalsuse poole, rajades piirkonnas uusi taastuvenergia tootmisvõimsusi, investeerides päikese- ja tuuleenergiasse ning kavandades ka esimest rohelise vesiniku pilootprojekti.