1. Mõisted

1.1 Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Utilitasel teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Utilitasel Isikuandmeid.

1.2 Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Isikuandmete Töötlemise põhimõtted Utilitases.

1.3 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4 Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Utilitase Teenuseid.

1.6 Leping on Utilitase ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

1.7 Tüüptingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Utilitasega Lepingusse astumisel.

1.8 Veebisait on Utilitase veebisait https://www.utilitas.ee/.

1.9 Külastaja on isik, kes kasutab Utilitase Veebisaiti.

1.10 Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis infoühiskonna teenuste osutamisel Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.11 Teenused on igasugused Utilitase poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.12 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebisaidil Külastaja seadmesse.

2. Üldsätted

2.1 Utilitas on Eesti energiakontserni ettevõtted kuhu kuuluvad:

2.1.1 OÜ Utilitas registrikoodiga 12205523;
2.1.2 AS Utilitas Tallinn registrikoodiga 10811060;
2.1.3 AS Utilitas Eesti registrikoodiga 10419088;
2.1.4 OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam registrikoodiga 10938397;
2.1.5. OÜ Utilitas Wind registrikoodiga 16171123.

2.2 Isikuandmeid võib Utilitas töödelda:

(1) vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
(2) volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
(3) vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

2.3 Käesolevad Utilitase Privaatsustingimused on Utilitase ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Tüüptingimuste lahutamatu osa.

2.4 Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Utilitase töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Utilitase valduses olevate Isikuandmetega.

3. Põhimõtted

3.1 Utilitas lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2 Utilitase eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3 Utilitase kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

(1) Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;

(2) Õiglus. See tähendab eelkõige, et Andmesubjektil on piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse;

(3) Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, muuhulgas tänu iseteeninduse võimalustele. Lihtsas keeles on selgitatud, miks, kuidas ja millal Isikuandmeid Töödeldakse (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad);

(4) Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

(5) Minimisatsioon ehk andmete võimalikult minimaalne töötlemine. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Utilitas minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;

(6) Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult. Sealjuures on Utilitas loonud iseteeninduse, mille kaudu saab Andmesubjekt muuhulgas ise soovi korral enda andmete ajakohasust kontrollida ja vajadusel parandada;

(7) Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks Isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Utilitas soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Utilitas andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Utilitas saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Utilitas vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni;

(8) Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Utilitas omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel;

(9) Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Utilitas tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.

3.4 Utilitas lähtub Isikuandmete Töötlemisel eesmärgist, et on alati võimeline eelnimetatud põhimõtete täitmist tõendama ning nende põhimõtete järgimise kohta saab Utilitaselt küsida täiendavat informatsiooni.

4. Isikuandmete koosseis

4.1 Utilitas kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

(1) Andmesubjekti poolt Utilitasele avaldatud Isikuandmed;
(2) Andmesubjekti ja Utilitas tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
(3) Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
(4) Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt Utilitase iseteeninduse kasutamisel);
(5) Veebisaidi külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed;
(6) Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
(7) Utilitase poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

5.1 Utilitas Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Utilitase vaheline Leping.

5.2 Nõusoleku alusel Töötleb Utilitas Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Utilitas põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebisaidil.

5.3 Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Utilitas võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

(1) Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
(2) Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
(3) Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
(4) Kliendiga suhtlemine;
(5) Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
(6) Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

5.4 Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Utilitase tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:

(1) tööle kandideerija poolt Utilitasele töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;

(2) tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;

(3) riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotsiaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust. Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Utilitas töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles ühe aasta selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse. Utilitase praktikaprogrammis osalemisega seonduvaid andmeid tööpakkumise tegemise eesmärgil säilitatakse 5 aastat.

5.5 Õigustatud huvi tähendab Utilitase huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Utilitas Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Utilitasel on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

(1) Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

(2) Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

(3) Veebisaidi, Utilitase sotsiaalmeedia lehekülgede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Utilitas kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

(4) Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

(5) Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, Veebisaidil;

(6) Teeninduse monitooring. Utilitas võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Utilitas on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;

(7) Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebisaidi turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

(8) Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning Utilitase siseselt edastamaks Isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;

(9) Tarbimisandmete arvestite andmete monitoorimine ja analüüsimine tarbimise trendidest ülevaate saamiseks ning Klientidele tagasiside andmiseks;

(10) Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

(11) Utilitas töötleb töötaja lähedaste kontaktandmeid, mis töötaja on Utilitasele avaldanud eriolukordades nagu tööõnnetuse korral töötaja lähedase teavitamise eesmärgil;

(12) Utilitas kasutab oma territooriumil ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil kaameraid, mis võivad salvestada ka heli.

5.6 Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Utilitas Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.7 Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Utilitas hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. Utilitas teeb kindlaks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, võttes muuhulgas arvesse:

(1) seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;

(2) Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Utilitase vahelist seost;

(3) Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid;

(4) kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;

(5) asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

6. Kliendiandmete avalikustamine ja/või edastamine kolmandatele isikutele

6.1 Utilitas teeb koostööd isikutega, kellele Utilitas võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

6.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Utilitasega samasse kontserni kuuluvad isikud, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad, arvete edastamise teenuse osutajad tingimusel, et:

(1) vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;

(2) Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Utilitase juhistele ning kehtiva Lepingu alusel.

6.3 Utilitas edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:

(1) Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse;

(2) Utilitas on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid);

(3) Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui Utilitas teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;

(4) edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;

(5) edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;

(6) edastamine on vajalik avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel;

(7) edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

(8) edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;

(9) edastamine tehakse registrist, mis liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud; või

(10) edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Utilitase õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui on hinnatud kõiki edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestatud sobivad kaitsemeetmed Isikuandmete kaitseks. Utilitas teatab edastamisest Andmekaitse Inspektsioonile.

7. Isikuandmete töötlemise turvalisus

7.1 Utilitas säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Utilitase poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2 Utilitas on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

7.3 Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Utilitas tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Utilitas kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post) või avalikult (nt läbi uudiste).

8. Laste isikuandmete töötlemine

8.1 Utilitase Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

8.2 Utilitas ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele).

8.3 Juhul kui Utilitas saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Utilitas endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

9. Andmesubjekti õigused

9.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:

(1) Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Utilitasele oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.

(2) Utilitasele antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta Utilitase iseteeninduses või pöördudes Utilitase poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 13.

9.2 Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

(1) Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.

(2) Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale. Kliendil on mh võimalik tutvuda Utilitase kogutud Isikuandmetega Utilitase iseteeninduses (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

(3) Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on mh võimalik ebaõigeid andmed parandada ka oma Utilitase iseteeninduses (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

(4) Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

(5) Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist.

(6) Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.

(7) Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Utilitas võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Automatiseeritud Töötlus võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmetel. Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandmete Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;

(8) Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;

(9) Õigus kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

10. Õiguste teostamine ja pretensioonide esitamine

10.1 Õiguste teostamine:

(1) Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Utilitase poole punktis 13 toodud kontaktandmetel.

(2) Utilitas julgustab Andmesubjekte ka enda Isikuandmetega seonduvatele küsimustele esmavastuse saamiseks kasutama iseteenindust (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

10.2 Kaebuste esitamine:

(1) Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Utilitase, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.

(2) Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktidnouandetelefon.

11. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

11.1 Utilitas võib koguda Veebisaidi ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

11.2 Utilitas kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3 Utilitas kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust. Püsiküpsiseid jäävad alles Veebisaidi korduval kasutamisel ning reklaami- ja kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Utilitase partnerite veebisaidid, mis on seotud Utilitase Veebisaidiga. Nende Küpsiste tekkimist Utilitas ei kontrolli, seega nende Küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste kohta loe täpsemalt selgitavast materjalist (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

11.4 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebisaidil, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.

11.5 Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebisaidi funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

12. Olulised dokumendid, juhised, korrad

12.1 Utilitase Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

(1) Iseteenindus, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Utilitases olemasolevatele Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

(2) All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Utilitas kasutab;

(3) Your Online Choices; About Ads; Network Advertising, (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

13. Kontaktandmed ja informatsioon

13.1 Utilitase Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed: Utilitasega saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil andmekaitse@utilitas.ee.

14. Muud tingimused

14.1 Utilitasel on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Utilitase Andmesubjekte Utilitase koduleheküljel, eposti teel või muul viisil.

14.2 Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine

AvaldamineKehtima hakkaminePeamised muudatused
24.05.201825.05.2018v1 – esmane versioon
14.11.201815.11.2018täpsustatud tööle kandideerijate ja praktikantide andmete säilitamise aega ning tingimusi, p 5.4;
täpsustatud p 5.5(3);
lisatud p 5.5 (11);
lisatud p 5.5 (12)