Koos suudame kliimasoojenemise peatada

Meie missioon on süsiniku nullheite saavutamine – nii aitame säilitada keskkonda, kus ka tulevastel põlvkondadel on jätkuvalt hea elada

Utilitas töötas 2021. aastal välja süsinikneutraalsuse strateegia “Vähesest nulli”

Meie eesmärk on hiljemalt aastaks 2030 vähendada energiatootmisega kaasnevaid kasvuhoonegaaside heitmeid nullini ning kohaneda kliimamuutuste mõjudega. Selleks asendame fossiilsete imporditavate kütuste kasutamise kohalike taastuvenergiaallikatega. See toob kaasa ettevõtte tegevuse pikaajalise jätkusuutlikkuse, tõstab energiajulgeolekut ning tagab energia taskukohasuse.

Rohepöördesse oleme investeerinud
ligi pool miljardit eurot

Tänu investeeringutele ja uutele taastuvatele energiaallikatele, vähendasime süsinikujalajälge 2021. aastaks 70%. Utilitase CO2 heitkogused on juba praegu väga madalal tasemel (<75 g CO2/kWh).

Utilitase süsiniku jalajälg jaguneb tinglikult kolmeks

Arvutamiseks kasutatakse Koyoto protokolli CO₂ heitkoguste arvestamise ja aruandluse juhendit, heitsoojuse heitmete arvutamiseks Euroopa standardit EN 15316-4-5:2017.

Ulatus 1

CO2 heitmed, mis tekivad kütuse põletamisel

Kütuste põletamisest 157 110
Muu 354

Moodustab

58%

Ulatus 2

CO2 heitmed, mis tekivad meie poolt tarbitava elektri ja soojuse tootmisel

Soojus 0
Elekter 0

Moodustab

0,00%

Ulatus 3

CO2 heitmed, mis on tingitud teistelt energiatootjatelt ostetud soojuse tootmisest, kütuse tootmisest, materjalide kasutamisest ja tootmisseadmete hooldusest

Kütuste põletamisest 1736
Muu 112 826

Moodustab

42%

2001 aasta CO₂ jalajälje suurus tuh.tonni CO₂ ekvivalent, kokku  272 026

Kuidas Utilitas süsinikneutraalsuse saavutab?

Süsinikneutraalsuse saavutamiseks tuleb meil veel investeerida üle 500 miljoni euro, millest suurem osa läheb energiatõhususe suurendamisele ja uute taastuvate energiaallikate laiemaks kasutuselevõtuks.

Kuidas Utilitas süsinikneutraalsuse saavutab?

Süsinikneutraalsuse saavutamiseks tuleb meil veel investeerida üle 500 miljoni euro, millest suurem osa läheb energiatõhususe suurendamisele ja uute taastuvate energiaallikate laiemaks kasutuselevõtuks.

2008

Suurem osa energiast oli toodetud fossiilsetest kütustest ja
meie süsiniku jalajälg oli u 200g CO2/kWh.
Vaid ligi 10% kogu energiast toodeti taastuvatest allikatest.

2008-2020

Kuni aastani 2020 on jõuliselt investeeritud taastuvkütustel töötavatesse energiaallikate rajamisse. Kaugküttevõrku on lisandunud biomassil ja olmejäätmetel töötavad koostootmisjaamad, mis vähendasid maagaasi kasutamist ning süsinikujalajälge.

Ehitasime Tallinnasse kolm biomassil töötavat koostootmisjaama
Võtsime kasutusse olmejäätmetest toodetud elektri heitsoojuse
Rekonstrueerisime kaugküttetorustikke
Lisasime tootmisüksustele väiksed päikesepargid

2020-2025

Rajame päikese- ja tuuleparke
Arendame kaugjahutust
Kasutame ära heitsoojust
Panustame jätkuvalt kaugküttetorustike rekonstrueerimisse
Energianõudluse ja pakkumise nutikas juhtimine
Arendame energiasalvestust

2025-2030

Usume sektoritevahelise sidumise edendamisse ning uute tehnoloogiate ja innovatsiooni ära kasutamisse nutikaks nõudluse ja pakkumise juhtimiseks. Kui sellest kõigest ei piisa, siis hüvitame enda poolt tekitatud heitmed teistes valdkondades süsinikuheite vähendamisega.

Taastuvenergia lisanduvad võimalused
Võrkude rekonstrueerimine
Süsinikuheitmete hüvitamine
Biogaasi kasutamine

Suuri tegusid tehakse koos

Ambitsioonika plaani täitmisel on suur roll ka meie klientidel, kohalikel omavalitsustel, riigiasutustel ja teistel partneritel.

Liitu kaugenergiaga