Utilitase kestliku arengu valdkonnad ja eesmärgid

Utilitase kestliku arengu mõjuvaldkonnad on välja selgitatud analüüsides ühiskondlikke megatrende, poliitilisi ja õiguslikke arenguid, jätkusuutliku arengu head tava ja standardeid.

Analüüsist tulenevalt on Utilitas seadnud endale eesmärgid ja mõõdikud keskkonna ja sotsiaalsete mõjude vastutustundlikuks juhtimiseks.

Utilitase keskkonnamõju

Energiasektori arengut mõjutavad oluliselt nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasandil globaalne soojenemine, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine, taastuvenergia ja energiatõhususe osakaalu suurendamine. Utilitase jaoks on tähtsaimad keskkonnaaspektid kliimamõju, õhuemissioon, biomassi kestlikkus, jäätmehaldus ning vee tarbimine.

Puhtam õhk

Tänu enam kui 400 miljoni euro investeerimisele on Utilitas aastatel 2008–2021 oma kaugküttevõrkude kaudu pakutava soojusenergia süsiniku jalajälge juba oluliselt (64%) vähendanud. Hiljemalt aastaks 2030 on eesmärk jõuda süsinikuneutraalsuseni.

Biomassi kestlikkus

Väheväärtusliku puidu ja puidujäätmete kasutamine energia tootmiseks koostootmisjaamades on keskkonnasäästlik. Kasutatav tooraine hangitakse jaamadest mõistlikult kauguselt. Kõik Utilitase puidutarnijad omavad FSC või PEFC sertifikaati.

Jäätmehaldus

Ringmajanduse põhimõtteid ja keskkonnalubade tingimusi järgides antakse energia tootmisel biomassist tekkinud tuhk koostööpartneritele, kes kasutavad seda pinnase väetamiseks. Kontorites tekkivad olmejäätmed sorteeritakse ja antakse üle jäätmekäitlejale.

Vee tarbimine

Utilitas parandab pidevalt veekasutuse tõhusust eesmärk on vähendada  kaugküttevõrkudes kasutatava vee hulka. Kaugküttevõrgu uuendamine toob kaasa nii soojus- kui ka veekao vähenemise.

Sotsiaalne mõju

Energiasektor on Eestis töötajate seas üks kõrgemini hinnatud sektoreid ja ettevõtete areng pakub võimalusi uute töökohtade loomiseks.

Tööohutus

Tööohutus on Utilitase jaoks prioriteet ning seda juhitakse kõigis kontserni tütarettevõtetes ISO 45001 standardi põhimõtete kohaselt. Eesmärk on luua kõikidele töötajatele ja koostööpartneritele tööõnnetuste vaba töökeskkond.

Kaasaegsus

Utilitas loob kõrge lisandväärtusega töökohti tänu tegevuse laiendamisele, uute taastuvenergia tootmisvõimsuste rajamisele ning jätkuvale digitaliseerimisele. Kohaliku hakkepuidu kasutamine energia tootmiseks aitab hoida elu ja töökohti maapiirkondades.

Mitmekesisus

Energiasektori eripära tõttu on Utilitase töötajate hulgas rohkem mehi, kuid töötajaskond on vanuse ja rahvuse poolest üsna mitmekesine. Hea tava järgi osalevad tööintervjuudel nii mehed kui ka naised. Juhtivatele töökohtadele töötajate värbamisel jälgitakse mitmekesisuse eesmärki.

Juhtimine

Utilitas edendab kogu ettevõttes lihtsat organisatsioonilist struktuuri, mida iseloomustavad ausad juhtimispõhimõtted, eestvedamine, väike hierarhia, selged ja lihtsad tööjuhised, usaldus ja konsensuslik otsustamine.

Kogukonnasuhted ja toetustegevused

Utilitase sponsorlustegevus põhineb kontserni põhiväärtustel. Toetame tegevusi, mis rikastavad inimeste elu, panustavad keskkonnasäästlikkusse või loovad uuenduslikke lahendusi.

Koostöö haridusvaldkonnas

Järgmise inseneride põlvkonna olemasolu energiasektoris on väga oluline seoses uute taastuvenergia tehnoloogiate arenguga. Hea haridus ja põhjalikud teadmised on energiasektori rohepöörde elluviimiseks üliolulised.

Utilitasel on pikaajaline koostöö TalTechiga

  • Utilitase esindajad osalevad programmide nõukogudes.
  • Kontserni ettevõtted osalevad karjääriüritustel ja pakuvad noortele tasustatud praktikakohti, et edendada vajalike praktiliste oskuste omandamist.
  • Edukate tudengite motiveerimiseks annab Utilitas välja inseneriteaduskonna üliõpilastele ja magistrantidele Puhta Energia stipendiumeid.

Noored Kooli

Utilitas toetab arenguprogrammi Noored Kooli, mille eesmärk on tuua koolidesse motiveeritud inimesi teistest eluvaldkondadest. Hea haridus sõltub motiveeritud õpetajatest!

Loe rohkem

 

Rakett69 Teadusstuudiod

Ainult teooriaga kaugele ei jõua. Panustame Rakett 69 Teadusstuudiotesse, mis edendavad teadus- ja tehnoloogiaharidust tutvustades nii lastele kui ka täiskasvanutele neid valdkondi mängulisel moel.

Rakett69 Teadusstuudiod

Loe rohkem