Uudised
17.05.2023

Tallinna linn ja Utilitas loovad ühisettevõtte

Tallinna linn ja OÜ Utilitas sõlmivad koostööleppe eesmärgiga luua kaugküttevaldkonna ühisettevõte AS Utilitas Tallinna Soojus, mis hakkab 33,34% ulatuses kuuluma Tallinna linnale ja 66,66% osaühingule Utilitas. Loodav ühisettevõte on valdusettevõte, mis juhib investeeringuid Tallinna piirkonnas, soojuse müümist jätkab Utilitas Tallinn.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saab Tallinn ühisettevõtte kaudu võimaluse rajada innovaatilised energialahendused, mis tagavad meile energiasõltumatuse ja toasooja hinna stabiilsuse. „Võrkude rekonstrueerimine ja investeeringud uutesse taastuvenergia allikatesse nagu reovee ja merevee soojuspumbad ning biogaasi potentsiaali ärakasutamine annavad tallinlastele taastuvenergial põhineva kaugkütte ja võimaldavad Tallinnal liikuda realistlikult kliimaneutraalsuse suunas,“ ütles Mihhail Kõlvart.

Linna strateegiline eesmärk on tagada keskkonnasõbralike kaugküttelahenduste kättesaadavus ja elutähtsa teenuse toimimine Tallinna linna territooriumil ning selleks tuleb kaugküttevõrku järjepidevalt kaasajastada ja teha vajalikke mahukaid investeeringuid.

Viimastel kümnenditel on Utilitas teinud Tallinna kaugküttesse suuremahulisi investeeringuid, suurendanud oluliselt varustuskindlust ja kohalike taastuvate kütuste osakaalu. „Tänaseks on Tallinnas moodne kaugküttesüsteem, milles kohalike ja taastuvate kütuste osakaal ületab 2/3. Kahjuks näeme, et imporditud fossiilseid kütuseid kasutatakse jätkuvalt geopoliitilise relvana ja seetõttu tuleb astuda järgmised sammud, et nende osakaal viia võimalikult kiiresti miinimumini. Taastuvenergial põhinevate tootmisseadmete lisamisega saame lisaks keskkonnasäästule lõpetada sõltuvuse kõikuva hinnaga importkütustest,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Tehingu tulemusena asutavad Tallinna linn ja osaühing Utilitas uue äriühingu AS Utilitas Tallinna Soojus. Tallinna linn teeb uude ühingusse mitterahalise sissemakse ASi Tallinna Soojus aktsiatega ning Utilitas omalt poolt ASi Utilitas Tallinn aktsiatega. Utilitas Tallinn ning Tallinna Soojus on edaspidi uue ühisettevõtte tütarühingud. Tehing ei mõjuta rendi- ja operaatorlepingu täitmist. Samuti ei muutu midagi kaugkütteklientide jaoks ning soojuse piirhinda kooskõlastab ka edaspidi Konkurentsiamet.

AS Tallinna Soojus ja AS Tallinna Küte (tänane AS Utilitas Tallinn) vahel sõlmiti 31. oktoobril 2001 ettevõtte rendi- ja operaatorleping, mille alusel on viimased 22 aastat kaugküttevõrku hallanud ja arendanud Utilitas. Utilitas on investeerinud üle 450 miljoni euro ning tänaseks toodetakse enam kui kaks kolmandikku pealinna kaugkütteklientide tarbitavast soojusest biomassist ja olmejäätmetest, ülejäänud kolmandikku ulatuses on kasutusel endiselt maagaas. Kehtiv koostöövorm ei võimalda uute taastuvenergial põhinevate tootmisvõimsuste rajamist, sest allesjäänud kaheksa-aastane lepinguperiood ei anna pankadele kindlust 25-30 aastase tasuvusajaga investeeringute rahastamisel.

Lisaks peab praeguse lepingu järgi rentnik ehk Utilitas Tallinn lepingu lõppedes tagastama linnale rendivara ning linn peab kompenseerima rentniku poolt varadesse tehtud investeeringud. Kompensatsiooni suurus sõltub tehtavatest investeeringutest ja ainuüksi tänaseks teostatud investeeringute põhjal oleks 2031. aasta lõpuks kompenseerimiskohustus hinnanguliselt 250 miljonit eurot. Ühisettevõtte loomisega Tallinna linnal kompenseerimiskohustus kaob.

Utilitasel on juhtiv roll uue ettevõtte äriplaani väljatöötamisel, koostamisel ja uuendamisel. Äriplaani eesmärk on viia lõpuni kaugküttevõrgu uuendamine vastavalt Tallinna ühtse kaugküttevõrgu arengukavale ja saavutada süsinikuneutraalne kaugkütte- ja jahutuse varustus hiljemalt 2030. aastaks. Seejuures on kiirendatud investeerimisplaani eesmärk vähendada hiljemalt 2027. aastaks maagaasi osakaalu kaugküttes alla 10 protsendi, mis võimaldab vähendada fossiilkütuste tarbimist enam kui 500 000 MWh võrra. Samuti on eesmärk laiendada kaugkütte ja -jahutusvõrku, võimaldada sellega mugavat liitumist ning vastavalt tehnilistele võimalustele viia võrk linnaosadesse, mis täna kasutavad peamiselt fossiilseid kütteallikaid.

Loodava ühisettevõtte investeeringuid rahastatakse sisemistest rahavoogudest, aktsionäridelt ja kolmandatelt isikutelt võetud laenudega ning sissemaksetega ühisettevõtte aktsiakapitali. Utilitas võtab kohustuse finantseerida investeeringuid süsinikuneutraalsetesse tootmisvaradesse 225 miljonit eurot, ilma et see mõjutaks linna ja Utilitase osaluste osakaalusid ühisettevõttes. Tallinn ei võta rahalisi kohustusi seoses ühisettevõtte rahastamisega või muu rahalise abi andmisega.

Tallinna linna ja OÜ Utilitas ühisettevõtte loomise peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu ja Konkurentsiamet.