Blogi
31.03.2022

Kaugküte on eelistatuim kütteviis

Kodude soojus on eluks Eesti jahedas kliimas esmatähtis ja selle tagamiseks teevad soojusettevõtted tööd ööpäev läbi. Loe edasi, miks just taastuvaid allikaid kasutav kaugküte on linnades kõige töökindlam, mugavam ja säästlikum küttelahendus.

Kaugküte on olemas iga ilmaga

Kaugküttesoojus ja soe vesi on igal ajal ja iga ilmaga olemas ning nende olemasolu eest vastutab soojusettevõte. Kliendid ei pea muretsema väga külma ilma või muude mõjude pärast. Kaugkütte puhul võib tarbija kindel olla, et toas on vajalik temperatuur ka äärmuslikuma ilmaga.

Kaugküttevõrku antakse soojust erinevatest energiallikatest ja hooldusseisakute või tõrgete korral on vajalik energiamaht klientidele alati tagatud. Suurtes soojusallikates, näiteks katlamajades või soojuse ja elektri koostootmisjaamades, saab kasutada erinevaid kütuseid või muuta kütuste liike vastavalt vajadusele. Lisaks saab kaugkütteklient osa tulevikus kasutusele võetavatest soojustootmise parimatest tehnoloogiatest ilma, et ise peaks midagi lisaks tegema.

Kliendile mugav ja ohutu

Kui kliendid on hoone küttesüsteemi automaatika ühe korra soovitud režiimile häälestanud, reguleerib see ise hoone kütmist sõltuvalt välisõhu temperatuurile. Kui väljas on soe, lülitab automaatika kütte välja ja vähendab soojuse tarbimist ning vastupidi.

Kliendid ei pea ise muretsema kütuse ostu, selle hoiustamise, katelde seadistamise ega korrashoiu eest. Kliendi vastutada ning hooldada on vaid majasisene küttesüsteem ja soojussõlm, mis nõuavad väiksemat hooldust kui lokaalsed lahendused, mille seadmed amortiseeruvad ja vajavad väljavahetamist kiiremini.

Mugavuse kõrval on tarbijatele väga oluline ka ohutus ning kaugküttega on välistatud lokaalsete lahendustega kaasnevad tule- ja plahvatusriskid.

Kaugküte maandab energiajulgeoleku riske

Eesti suurim taastuvenergia ettevõte Utilitas kasutab kütteks valdavas osas kodumaiseid väheväärtuslikke metsa- ja puidutööstusjääke ega sõltu täielikult importkütustest, maandades sellega ühtlasi energiajulgeoleku riski. Puiduhaket valmistatakse Eestis, sellega toetatakse kohalikku tööhõivet ja raha jääb kohalikku majandusse.

Tänu kodumaise toorme kasutamisele suudab Utilitas maandada nafta- ja gaasihinna suurte kõikumiste riske. Fossiilseid kütuseid tarbitakse vaid külma ilmaga tippkoormuse teenindamiseks.

Oluline on tagada hinna stabiilsus

Viimase 12 aasta jooksul on Utilitas investeerinud üle 400 miljoni euro, et minna soojuse tootmisel üle taastuvkütustele ja vähendada sõltuvust äärmiselt kõikuva hinnaga imporditavast maagaasist. See on võimaldanud tänavuse fossiilkütuste ja elektri hinnašoki tingimustes hoida mitme teise lahendustega võrreldes hinnatõusu suurema kontrolli all.

Ettevõttel on plaanis luua uusi fossiilkütuste vabasid tootmisvõimsusi vähendamaks maagaasi osakaalu, nii et see jääks alla 5% aastasest kogutoodangust.

2030. a on kliendi energiatarbimise jalajälg null

Keskkond on alati olnud Utilitase jaoks tähtis ja sellest tulenevalt on ettevõte märkimisväärselt panustanud fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisse. Juba 2001. aastal hakkas Utilitas keskkonna säästmiseks viima oma katlamajasid üle taastuvkütustele ning esimesena tehti seda Haapsalus ja Kärdlas.

Nüüdseks toodab ettevõte enamiku energiast taastuvatest allikatest, otsib pidevalt uusi lahendusi fossiilsetest kütustest vabanemiseks, arendab kütusevabasid päikese- ja tuuleenergiat ning suurendab tootmise efektiivsust. Utilitasel on eesmärk saavutada aastaks 2030 kõigis kaugkütte- ja jahutusvõrkudes süsinikuneutraalsus.

Kaugküttega liitumise ja muude küsimustega võta Utilitase klienditoega ühendust klienditugi@utilitas.ee, tel 610 7107.