Peamised praktikavaldkonnad

Energia tootmine

Õpid, kuidas energiat toodetakse koostootmisjaamades ja/või katlamajades. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida elektri ja/või soojuse tootmisprotsessi ja kasutatavat tehnoloogiat: auru- ja veekatlaid, põleteid, turbiini jms.

Elektri- ja automaatikaseadmed

Õpid kuidas soojus- või päikeseenergiast teha elektrienergiat ja seda protsessi automatiseerida, monitoorida. Tutvud erinevate pingeastmetel jaotusseadmetega, liinidega, trafodega, päikesepaneelidega. Teed seadmete, käidualade ja liinide kaitsevööndites ülevaatusi. Õpid elektrialase ohutustehnika põhimõtteid ja harjutad järgimist.

Mehhaanikaseadmed

Õpid biokütuste käitlus- ja transportseadmete, katelde, auruturbiinide, tuhaärastusseadmete tööpõhimõtteid ning tutvud nende seadmete hoolduspõhimõtetega. Teostad nendele seadmetele ülevaatusi, osaled hoolduste ja remontide planeerimis- ning teostusprotsessides.

Keemiavaldkond

Saad kogemusi ettevõtte objektidel veeproovide võtmisel, teha vee ja kütuse analüüse ning hooldada ja testida labori aparatuuri.

Keskkonnajuhtimine

Ettevõtte tegevuse jätkusuutlik korraldamine, keskkonnaaspektide haldamine ja ohutuse tagamine. Õpid ettevõttesse juurutatud kvaliteedi, keskkonna ja ohutuse juhtimise süsteemide toimimist, keskkonnaaspektide jälgimist ja raporteerimist ning tööohutuse tagamise korraldamist.

Kaugküttevõrgu  juhtimine

Õpid kuidas toimib soojusallikate, -seadmete ja -võrkude juhtimine. Saad ülevaate soojusvõrkudega seonduvast operatiivinfo vastuvõtmisest, töötlemisest ja edastamisest.

Kaugküttevõrk

Õpid, kuidas edastatakse soojust soojusallikast kliendi hooneni. Sul avaneb võimalus põhjalikult uurida kaugküttevõrkude planeerimise, ehitamise, hoolduse ja remondiga seotud protsesse.

Klienditeenindus

Tutvud klienditeenindusprotsessiga ja uurid lähemalt kliendihaldustarkvara funktsionaalsust. Saad ülevaate kaugkütte- ja kaugjahutusklientide lepingulistest suhetest  ja kliendiportfelli haldamisest. Õpid tarbitava energia mõõtmis- ja monitoorimisprotsessi.

Projektijuhtimine

Saad ülevaate ja teadmised energeetikavaldkonna arendusprojektide juhtimisest.

Miks tulla meile praktikandiks?

Loe lähemalt Utilitase väärtuste ja missiooni kohta, ning millega Utilitas tegeleb